Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Mål och riktlinjer

Utgångspunkten för Västtrafiks miljöarbete är regeringens vision att Sverige ska vara klimatneutralt är 2050 och att fordonsflottan senast år 2030 inte längre är beroende av fossila drivmedel.

Transportsektorns negativa miljöpåverkan ska minska genom att allt fler människor väljer att resa kollektivt istället för med bil. Strategin för att nå detta mål är att höja kollektivtrafikens attraktionskraft.

Ett långsiktigt mål för Västra Götaland är ett hållbart transportsystem.

Regionens miljöplan 2017-2020
Västtrafiks uppgift är att upphandla och utveckla kollektivtrafiken i Västra Götaland inom de ramar och mål som fastställts i regionens miljöplan.

Regionens trafikförsörjningsprogram
I Västra Götalands regionala trafikförsörjningsprogram beskrivs hur kollektivtrafiken ska minska såväl transportsektorns som den egna miljöpåverkan. Miljömålet gäller hela kollektivtrafiken i Västra Götaland, såväl upphandlad som kommersiell trafik.

- 80 procent minskning av koldioxidutsläpp per personkilometer 2006-2020.

Miljö- och klimatstrategi
Styrande för Västtrafiks miljöarbete är den miljö- och klimatstrategi som antogs av Västra Götalandsregionens regionfullmäktige 2013. Strategin ställer höga krav på kollektivtrafiken som aktör i omställningen till ett långsiktigt hållbart transportsystem. Miljö- och klimatstrategin beskriver en snabb utfasning av fossila drivmedel, ökad energieffektivitet samt sänkta nivåer av avgaser och buller.

Västtrafik miljöpolicy
Västtrafiks miljöpolicy är grunden för miljöarbetet. Miljöpolicyn gäller även aktörer som arbetar på uppdrag av Västtrafik.

Miljökravsbilagor
I all upphandling av trafik tillämpar Västtrafik de standardkrav som kollektivtrafikens branschorganisationer formulerat i så kallade miljökravsbilagor. En miljökravsbilaga innehåller krav som ställs på trafikföretagen vad avser t.ex. energianvändning, utsläpp, buller, miljöledning samt miljöredovisning. Sedan 2014 finns det en miljökravsbilaga per trafikslag: spårtrafik, fartygstrafik, busstrafik och personbilstrafik.

Förklaringar
Partiklar: Partiklar i luften skapas till exempel genom förbränning av fossila drivmedel i fordon. Höga halter av partiklar i luften är en hälsorisk.
Kväveoxider: Kväveoxid och kvävedioxid är giftiga gaser som bildas i förbränningsmotorer i fordon. Kväveoxider orsakar försurning och nedbrytning av ozonlagret.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val